Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Civilna ochrana unik nebezpecnych

Činnosť v oblasti ohrozenej únikom nebezpečných látok

V prípade úniku nebezpečnej chemickej látky
(alebo pri použití chemických zbraní)

Keď zaznie varovný signál sirény:
pri pobyte v budove

zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný), alebo v uzavretej miestnosti bytu (chodba a pod. , priestor, ktorý je napr. bez okien),
vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu,
pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest očí a odkrytých častí tela,
zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,
riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
pripravte si evakuačnú batožinu,
telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným pobytu, starším osobám, postarajte sa o deti bez dozoru,
zachovávajte rozvahu a pokoj,
budovu opustíte len na pokyn.

Keď zaznie varovný signál sirény:
pri pobyte mimo budovu

zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie priestoru ohrozeného nebezpečnou chemickou látkou,
vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy ak sa nenachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte ako pri pobyte v budove.

V prípade úniku nebezpečnej biologickej látky
(alebo pri použití biologických prostriedkov)

Pri podozrení z úniku biologickej látky resp. pri použití biologických prostriedkov postupujte tak, ako pri úniku nebezpečnej chemickej látky. Zvlášť treba:
dôsledne dodržiavať karanténne hygienické, protiepidemické a protiepizootické opatrenia,
sledovať informácie o situácii poskytované samosprávou,
pravidelne kontrolovať telesnú teplotu,
hlásiť podozrenie z ochorenia alebo zvýšený výskyt ochorení osôb a zvierat samospráve alebo zdravotníckemu zariadeniu, prípadne orgánom civilnej ochrany,
obmedzovať pohyb mimo budovu a budovu opúšťať iba na nevyhnutnú dobu (napríklad nákup základných životných potrieb),
priebežne uskutočňovať v rámci svojich možností dezinfekciu vo svojich bytoch a v domoch.
Pri vyhlásení karantény platí zákaz zhromažďovania osôb a zákaz voľného pohybu mimo uzatvorených priestorov bez nasadených ochranných prostriedkov.

V prípade úniku rádioaktívnej látky
(alebo pri použití jadrových zbraní)

Čo najskôr sa ukryte v uzatvorenej miestnosti (najlepšie v pivničných resp. suterénnych priestoroch)
Pokiaľ ste mohli prísť do styku s rádioaktívnymi látkami v dobe než ste sa stačili ukryť, potom
pred vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev a obuv odložte do neprievzdušného obalu a nepoužívajte ich,
dôkladne si umyte ruky, tvár, vlasy, vypláchnite si oči, ústa vyčistite si nos a uši,
ak je to možné, osprchujte sa a vymeňte si bielizeň,
uzavrite a utesnite okná a dvere, vypnite ventilačné a klimatizačné zariadenia,
sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch,
pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
jódové prípravky užite po obdržaní varovného signálu o vzniku radiačnej havárie atómovej elektrárne. Dávkovanie a spôsob použitia je uvedený v návode na krabičke alebo v informačnom letáčiku),
zabezpečte svoje potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov, chladničky, mrazničky alebo komory. Nepoužívajte nechránené potraviny, ovocie a zeleninu,
pripravte si evakuačnú batožinu,
čakajte na ďalšie pokyny,

postarajte sa o hospodárske zvieratá
zatvorte ich a dajte im zásobu krmovín a vody na dva dni,
zásoby krmiva a vody zabezpečte pred kontamináciou prekrytím plachtou alebo fóliou z plastu a pod.

Zásady správania sa pri dopravnej nehode vozidla prepravujúceho nebezpečnú
látku

Ak ste účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej došlo k úniku nebezpečnej látky:
odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby zostala zachovaná priepustnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek,
ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky zastavte motor vozidla a urýchlene opustíte zamorený priestor, chráňte si dýchacie cesty vreckovkou,
bez ohrozenia vlastného života zistite čo sa stalo, v žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému dopravnému prostriedku,
oznámte nehodu hasičskej a záchrannej službe, zdravotnej záchrannej službe alebo polícii,
nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by mohli byť ňou kontaminované,
po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.
VŽDY PLATÍ !!!
Ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik z ohrozeného priestoru.
Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra.
Únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra.