Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Predmetom dane z nehnuteľnosti je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane toho zdaňovacieho obdobia , v ktorom vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podla stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia

Zákon č.563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/563/

VZN č.1/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,a ostatné miestne poplatky

https://seniakovce.sk/documents/vseobecne-zavazne-nariadenia-c-1-2008-o-miestnych-daniach-a-o-miest-popl-za-kom-odpady-a-drobne-stav-odpady-a-ost-miest-popl-v-zneni-nesk-uprav/