Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , ktoré vznikajú na území obce. Poplatník je povinný správcovi dane oznámiť rozhodujúce skutočnosti pre vznik, zánik ako aj zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre určenie poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa kedy tieto skutočnosti nastali.

Zákon č.582/2004 Z.z. Zákon o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20200701

Zákon č.563/2009 Z.z. Zákon o psráve daní (Danový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/563/20201031

Úprava VZN č.1/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Seniakovce zo dňa 11.12.2020 bod A , odstavec 1, uznesením č.29/2020 https://seniakovce.sk/documents/vseobecne-zavazne-nariadenia-c-1-2008-o-miestnych-daniach-a-o-miest-popl-za-kom-odpady-a-drobne-stav-odpady-a-ost-miest-popl-v-zneni-nesk-uprav/