Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Drobná stavba

                                                                                                         

K ohláseniu drobnej stavby budete potrebovať:

  1. doklad o vlastníckom alebo inom práve k pozemku, na ktorom sa má umiestniť drobná stavba (výpis z katastra nehnuteľností – t.j. list vlastníctva a pod.) .Pokiaľ je pozemok v spoluvlastníctve – súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov s uskutočnením drobnej stavby, ak nie sú všetci vlastníci stavebníkmi.

2.jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach (podľa katastrálnej mapy) s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb  a stavebné riešenie stavby

3.jednoduchý technický opis stavby

4.rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy  – napr.:

5. v prípade, že stavebník poverí na vybavenie ohlásenia drobných stavieb inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie.

Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – položka 60a

b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre

1. právnickú osobu……………………………………………………………………………………….. 50 eur

2. fyzickú osobu ………………………………………………………………………………………….. 20 eur

c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

1. právnickú osobu……………………………………………………………………………………….. 30 eur

2. fyzickú osobu…………………………………………………………………………………………… 10 eur