Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí a to osobne na ohlasovni.

Prihlásenie sa na trvalý pobyt je bezplatné. Ohlásiť trvalý pobyt môžete:

  • sám za seba,
  • za členov rodiny,
  • za dieťa do 18 rokov,
  • za dieťa do 18 rokov s nariadenou ústavnou alebo ochrannou výchovou,
  • za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
  • za iného občana.

Doklady potrebné k prihlasovaniu na trvalý pobyt

  • platný doklad totožnosti, originál listu vlastníctva (od 1.9.2018 nedokladá občan, ale zisťuje priamo úrad), nájomnú zmluvu, písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka/spoluvlastníkov, originál rodného listu pri maloletých do 18 r.

Prihlasovanie dieťaťa

  • Ak sa vám dieťa narodí na Slovensku, prihlásenie na trvalý pobyt nemusíte oznamovať, ten sa mu automaticky zaeviduje podľa trvalého pobytu matky na Slovensku (v prípade, že nie je možné zistiť miesto trvalého pobytu matky, miestom jeho pobytu bude obec na území, v ktorej sa narodilo). V tomto prípade je začiatok trvalého pobytu dieťaťa deň jeho narodenia.
  • Ak sa vám narodí dieťa v zahraničí, je začiatok jeho trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni. Znamená to, že dieťa je potrebné prihlásiť na príslušnej ohlasovni.

Prihlasovanie iného občana
Ak chcete ohlásiť pobyt za iného občana, budete potrebovať jeho splnomocnenie s úradne overeným podpisom (podrobné podmienky nájdete na stránkach Ministerstva vnútra SR).

Potvrdenie o trvalom pobyte

Potvrdenie o trvalom pobyte môžete získať osobne na ohlasovni (obec/mesto), kde za správny poplatok zaplatíte 5 €

 

Odhlásenie z trvalého pobytu

V prípade, že sa sťahujete v rámci Slovenskej republiky, nemusíte zmenu trvalého pobytu oznamovať pôvodnej ohlasovni. Automaticky tak urobí nová ohlasovňa, v ktorej si nahlásite aktuálny trvalý pobyt.

Ak sa rozhodnete, že opustíte krajinu a už sa nevrátite, musíte sa odhlásiť z vášho trvalého bydliska. Spraviť tak môžete osobne v ohlasovni (obec/mesto). Odhlásiť môžete seba, svojich rodinných príslušníkov alebo inú osobu, ak na to máte úradné  splnomocnenie. Potvrdenie o odhlásení trvalého pobytu získate v ohlasovni za správny poplatok 5 €

Zrušenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt možno zrušiť, a to na  podnet vlastníka danej budovy alebo jej časti, rozhodnutia súdu (neoprávnené udelenie, rozvod, bezpodielové vyrovnanie) alebo v prípade smrti (vtedy zrušenie pobytu ohlasuje matrika).