Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Vydanie kolaudačného rozhodnutia

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa pripojí:

1. Geometrický plán /zameranie skutočného vyhotovenia stavby/

2. Porealizačné zameranie stavby /v prípade podmienok stavebného povolenia/

3. Kópia pôvodného stavebného povolenia /resp. rozhodnutie zmeny stavby pred dokončením/

4. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní:

  – správa o odbornej prehliadke elektrického zariadenia a bleskozvodu, správa o odbornej skúške plynového zariadenia, potvrdenie o preskúšaní komína, tlaková skúška vnútorných rozvodov vody, skúška vodotesnosti kanalizácie, certifikát požiarnych dverí /v prípade prepojenia obytnej časti RD s garážou/, úradnú skúšku na vyhradené technické zariadenie /vykonanú oprávnenou právnickou osobou/.

5. Energetický certifikát – v zmysle § 2 ods.1 písm. b) zákona č.555/2005 Z.z. o energetickej       hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

6. Preberací protokol  /v prípade realizácie stavby dodávateľsky/.

7. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov:

 • súhlas Obce na uvedenie do prevádzky MZZO /malý zdroj znečisťovania ovzdušia/, vydá SOU
 • kolaudačné rozhodnutie na ČOV resp. doklad o odkanalizovaní stavby – čestné prehláseniestavebného dozoru o vykonaní skúšky nepriepustnosti žumpy alebo atest o nepriepustnosti žumpy
 • kolaudačné rozhodnutie na studňu
 • posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
 • vyjadrenie OR HaZZ
 • stanoviská a vyjadrenia Okresného úradu

8. Dokumentáciu skutočného realizovania stavby /v prípade uskutočnenia zmien oproti projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktoré budú prerokované v kolaudačnom konaní/

9. V prípade, že stavebník  poverí  na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu,    je potrebné predložiť písomné splnomocnenie

10. Správny poplatok, vyrúbený podľa položky č.62a zákona č. 145/95 Z.z. o správnych

    poplatkoch v znení neskorších predpisov, v hodnote:…………………..eur /podľa str.č.3/

/poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Obecného úradu

Na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa predkladá:

 • projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred dokončením
 • doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia
 • stavebný denník

Položka č.62a zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

 • rodinný dom – 35 eur
 • bytový dom – 120 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

 • . ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 – 25 eur
 • ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 – 50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

 • rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu – 25 eur
 • bytových domov – 50 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 • garáže s jedným alebo dvoma miestami – 20 eur
 • na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 20 eur
 • na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka – 20 eur
 • na spevnené plochy a parkoviská – 20 eur
 • na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady  – 20 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 • garáže s jedným alebo dvoma miestami – 30 eur
 • na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 30 eur
 • na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka – 30 eur
 • na spevnené plochy a parkoviská – 30 eur
 • na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady – 30 eur

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) – 20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 • do 50 000 eur vrátane – 60 eur
 • nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane – 120 eur
 • nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane – 250 eur
 • nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane – 400 eur
 • nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane – 530 eur
 • nad 10 000 000 eur – 660 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.