Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zmena stavby pred dokončením

Prílohy k žiadosti:

  1. list vlastníctva
  2. fotokópia právoplatného stavebného povolenia
  3. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
  4. projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
  5. situačné výkresy, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby
  6. výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
  7. technický popis zmeny stavby a údaje, či zmena má účinok na okolie stavby
  8. doklad o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmov sa vykonanie zmeny dotýka, ak sa také rokovania viedli
  9. správny poplatok v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov