Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

INFORMÁCIA O KOMPOSTOVANÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU (BRKO)A BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU ( BRO)

Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadocha o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.

V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Seniakovce č.8/2023 zo dňa 7.3.2023 a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku Vám bude začiatkom mája do schránok doručená informácia spolu s prehlásením, ktoré je potrebné:

  1. vyplniť, 
  2. podpísať (podpíše člen domácnosti, ktorý spravidla uhrádza poplatok za komunálny odpad),
  3. doručiť do podateľne obce Seniakovce na Obecnom úrade
  4. v úradných hodinách,
  5. do 31.5.2022.