Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Ako vybaviť

Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľností na rok 2024

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2023 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2024 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. 

Povinnosť podať priznanie je povinný:

– daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2023 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1.1.2023

– daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2023,

– daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku 2023,

– daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2023 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Daňové priznanie je povinný daňovník podať:

– Za psa, ktorého daňovník nadobudol v roku 2023 a  je starší ako 6 mesiacov.

– Pri zániku daňovej povinnosti, ak uhynul alebo sa pes stratil.

–  Daňovník, ktorý vlastní psa a doteraz nepodal priznanie k dani, je povinný dodať  dodatočné priznanie k dani.

Zároveň žiadame občanov (študenti, pracujúci mimo miesta trvalého pobytu), aby doniesli  na OcÚ do 31.1.2024 potrebné doklady v prípade, že sa v mieste trvalého pobytu nezdržiavajú celkovo 90 a viac dní pre vyrubenie poplatku za komunálny odpad.

Ďalej pripomíname občanov , že podľa platného VZN č.2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom. odpady a drobné stavebné odpady, IV.časť, parag.18, Spoločné ustanovenia k elektronickým službám, má každý daňový subjekt možnosť nahlásiť obci mailovú adresu, na ktorú mu bude zaslané oznámenie o výške dane a výške poplatku .

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam a ohláseniu poplatkovej povinnosti za komunálny odpad spolu s návodom na vyplnenie tlačiva si môžete stiahnuť tu : 

Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľností na rok 2023

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2022 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2023 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. 

Povinnosť podať priznanie je povinný:

– daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2022 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1.1.2023

– daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2022,

– daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku 2022,

– daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2022 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Daňové priznanie je povinný daňovník podať:

– Za psa, ktorého daňovník nadobudol v roku 2022 a  je starší ako 6 mesiacov.

– Pri zániku daňovej povinnosti, ak uhynul alebo sa pes stratil.

–  Daňovník, ktorý vlastní psa a doteraz nepodal priznanie k dani, je povinný dodať  dodatočné priznanie k dani.

Zároveň žiadame občanov (študenti, pracujúci mimo miesta trvalého pobytu), aby doniesli  na OcÚ do 31.1.2023 potrebné doklady v prípade, že sa v mieste trvalého pobytu nezdržiavajú celkovo 90 a viac dní pre vyrubenie poplatku za komunálny odpad.

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam a ohláseniu poplatkovej povinnosti za komunálny odpad spolu s návodom na vyplnenie tlačiva si môžete stiahnuť tu : 

Vydanie kolaudačného rozhodnutia

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa pripojí:

1. Geometrický plán /zameranie skutočného vyhotovenia stavby/

2. Porealizačné zameranie stavby /v prípade podmienok stavebného povolenia/

3. Kópia pôvodného stavebného povolenia /resp. rozhodnutie zmeny stavby pred dokončením/

4. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní:

  – správa o odbornej prehliadke elektrického zariadenia a bleskozvodu, správa o odbornej skúške plynového zariadenia, potvrdenie o preskúšaní komína, tlaková skúška vnútorných rozvodov vody, skúška vodotesnosti kanalizácie, certifikát požiarnych dverí /v prípade prepojenia obytnej časti RD s garážou/, úradnú skúšku na vyhradené technické zariadenie /vykonanú oprávnenou právnickou osobou/.

(viac…)

Zmena stavby pred dokončením

Prílohy k žiadosti:

 1. list vlastníctva
 2. fotokópia právoplatného stavebného povolenia
 3. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
 4. projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
 5. situačné výkresy, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby
 6. výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
 7. technický popis zmeny stavby a údaje, či zmena má účinok na okolie stavby
 8. doklad o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmov sa vykonanie zmeny dotýka, ak sa také rokovania viedli
 9. správny poplatok v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Stavebné povolenie

Potrebujete:

 • právoplatné územné rozhodnutie (ak bolo vydané)
 • aktuálne doklady, ktorými stavebník preukazuje, že má k pozemku i stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby
 • aktuálnu snímku z katastrálnej mapy, nie staršiu ako 3 mesiace
 • v dvoch vyhotoveniach projektovú dokumentáciu stavby (projekt stavby) vypracovanú oprávnenou osobou; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta Prešov (napr. záväzné stanovisko Odboru hlavného architekta mesta, odboru dopravy, životného prostredia – oddelenia a životného prostredia, rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Pozemkový a lesný odbor o vyňatí z poľnohospodárskeho resp. lesného pôdneho fondu, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho úradu SR, odboru dráhový stavebný úrad, Bratislava, stanoviská Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, stanoviská Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie (jednotlivé zložky), odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odboru krízového riadenia, stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. PBaH Košice)
 • mená a adresy účastníkov konania
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

Drobná stavba

                                                                                                         

K ohláseniu drobnej stavby budete potrebovať:

 1. doklad o vlastníckom alebo inom práve k pozemku, na ktorom sa má umiestniť drobná stavba (výpis z katastra nehnuteľností – t.j. list vlastníctva a pod.) .Pokiaľ je pozemok v spoluvlastníctve – súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov s uskutočnením drobnej stavby, ak nie sú všetci vlastníci stavebníkmi.

2.jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach (podľa katastrálnej mapy) s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb  a stavebné riešenie stavby

3.jednoduchý technický opis stavby

4.rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy  – napr.:

5. v prípade, že stavebník poverí na vybavenie ohlásenia drobných stavieb inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie.

Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – položka 60a

b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre

1. právnickú osobu……………………………………………………………………………………….. 50 eur

2. fyzickú osobu ………………………………………………………………………………………….. 20 eur

c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

1. právnickú osobu……………………………………………………………………………………….. 30 eur

2. fyzickú osobu…………………………………………………………………………………………… 10 eur

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí a to osobne na ohlasovni.

Prihlásenie sa na trvalý pobyt je bezplatné. Ohlásiť trvalý pobyt môžete:

 • sám za seba,
 • za členov rodiny,
 • za dieťa do 18 rokov,
 • za dieťa do 18 rokov s nariadenou ústavnou alebo ochrannou výchovou,
 • za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
 • za iného občana.

Doklady potrebné k prihlasovaniu na trvalý pobyt

 • platný doklad totožnosti, originál listu vlastníctva (od 1.9.2018 nedokladá občan, ale zisťuje priamo úrad), nájomnú zmluvu, písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka/spoluvlastníkov, originál rodného listu pri maloletých do 18 r.

Prihlasovanie dieťaťa

 • Ak sa vám dieťa narodí na Slovensku, prihlásenie na trvalý pobyt nemusíte oznamovať, ten sa mu automaticky zaeviduje podľa trvalého pobytu matky na Slovensku (v prípade, že nie je možné zistiť miesto trvalého pobytu matky, miestom jeho pobytu bude obec na území, v ktorej sa narodilo). V tomto prípade je začiatok trvalého pobytu dieťaťa deň jeho narodenia.
 • Ak sa vám narodí dieťa v zahraničí, je začiatok jeho trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni. Znamená to, že dieťa je potrebné prihlásiť na príslušnej ohlasovni.

Prihlasovanie iného občana
Ak chcete ohlásiť pobyt za iného občana, budete potrebovať jeho splnomocnenie s úradne overeným podpisom (podrobné podmienky nájdete na stránkach Ministerstva vnútra SR).

Potvrdenie o trvalom pobyte

Potvrdenie o trvalom pobyte môžete získať osobne na ohlasovni (obec/mesto), kde za správny poplatok zaplatíte 5 €

 

Odhlásenie z trvalého pobytu

V prípade, že sa sťahujete v rámci Slovenskej republiky, nemusíte zmenu trvalého pobytu oznamovať pôvodnej ohlasovni. Automaticky tak urobí nová ohlasovňa, v ktorej si nahlásite aktuálny trvalý pobyt.

Ak sa rozhodnete, že opustíte krajinu a už sa nevrátite, musíte sa odhlásiť z vášho trvalého bydliska. Spraviť tak môžete osobne v ohlasovni (obec/mesto). Odhlásiť môžete seba, svojich rodinných príslušníkov alebo inú osobu, ak na to máte úradné  splnomocnenie. Potvrdenie o odhlásení trvalého pobytu získate v ohlasovni za správny poplatok 5 €

Zrušenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt možno zrušiť, a to na  podnet vlastníka danej budovy alebo jej časti, rozhodnutia súdu (neoprávnené udelenie, rozvod, bezpodielové vyrovnanie) alebo v prípade smrti (vtedy zrušenie pobytu ohlasuje matrika).

Prechodný pobyt

Hlásenie prechodného pobytu už nie je povinnosťou. Ak sa plánujete presťahovať a nechcete si meniť miesto trvalého pobytu, máte právo nahlásiť adresu prechodného pobytu. Spraviť tak môžete v ohlasovni v mieste prechodného pobytu. Občan môže nahlásiť prechodný pobyt za seba, rodinného príslušníka, dieťa do 18 rokov, nezaopatrené dieťa od 18 do 25 rokov, dieťa do 18 rokov s ústavnou alebo ochrannou výchovou, občana pozbaveného právnych úkonov alebo inú osobu. V prípade inej osoby musí mať úradne overené splnomocnenie (zrušenie splnomocnenia)

Potrebné doklady

Na prihlásenie prechodného pobytu v ohlasovni potrebujete:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • rodný list, ak prihlasujte dieťa do 18 rokov,
 • platný cestovný pas, ak žijete trvalo v zahraničí,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy (od 1. septembra 2018 si list vlastníctva vyhľadajú priamo zamestnanci úradu, nie je potrebné ho dokladať),
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s úradne overeným podpisom vlastníka alebo spoluvlastníka. 

Vycestovanie do zahraničia

Ak plánujete vycestovať do zahraničia na viac ako 90 dní, máte právo túto skutočnosť ohlásiť. Spraviť tak môžete v ohlasovni v mieste trvalého alebo prechodného pobytu. Údaje, ktoré musíte zároveň poskytnúť sú doba pobytu, štát a miesto pobytu, kam sa prechodne sťahujete. V ohlasovni predložíte občiansky preukaz (alebo potvrdenie) a cestovný pas (alebo potvrdenie) a vyplníte prihlasovací lístok s osobnými údajmi, adresou prechodného pobytu v zahraničí a adresu trvalého pobytu.

Potvrdenie o nahlásení prechodného pobytu

Pri návšteve ohlasovne môžete požiadať o potvrdenie o prechodnom pobyte. Pri jeho vydávaní zaplatíte správny poplatok 5 €

Odhlásenie z prechodného pobytu

Prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený. Ak prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený, ste povinný túto skutočnosť ohlásiť a ak tak neurobíte, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka budovy.

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa

Daňovníkom je fyzická osoba  alebo právnická osoba, ktorá je

 • vlastníkom psa,
 • držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základom dane je počet psov.
Sadzba dane je 10 € za jedného psa a kalendárny rok

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Zdaňovacím obdobím dane za psa, je kalendárny rok.

Predmetom dane za psa nie je

 • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
 • pes umiestnený v útulku zvierat,
 • pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby

VZN č. 1/2020 o chove, vodení a držaní psov

https://seniakovce.sk/documents/vzn-c-1-2020-o-chove-vodeni-a-drzani-psov/

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , ktoré vznikajú na území obce. Poplatník je povinný správcovi dane oznámiť rozhodujúce skutočnosti pre vznik, zánik ako aj zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre určenie poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa kedy tieto skutočnosti nastali.

Zákon č.582/2004 Z.z. Zákon o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20200701

Zákon č.563/2009 Z.z. Zákon o psráve daní (Danový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/563/20201031