Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dane

Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľností na rok 2024

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2023 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2024 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. 

Povinnosť podať priznanie je povinný:

– daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2023 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1.1.2023

– daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2023,

– daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku 2023,

– daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2023 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Daňové priznanie je povinný daňovník podať:

– Za psa, ktorého daňovník nadobudol v roku 2023 a  je starší ako 6 mesiacov.

– Pri zániku daňovej povinnosti, ak uhynul alebo sa pes stratil.

–  Daňovník, ktorý vlastní psa a doteraz nepodal priznanie k dani, je povinný dodať  dodatočné priznanie k dani.

Zároveň žiadame občanov (študenti, pracujúci mimo miesta trvalého pobytu), aby doniesli  na OcÚ do 31.1.2024 potrebné doklady v prípade, že sa v mieste trvalého pobytu nezdržiavajú celkovo 90 a viac dní pre vyrubenie poplatku za komunálny odpad.

Ďalej pripomíname občanov , že podľa platného VZN č.2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom. odpady a drobné stavebné odpady, IV.časť, parag.18, Spoločné ustanovenia k elektronickým službám, má každý daňový subjekt možnosť nahlásiť obci mailovú adresu, na ktorú mu bude zaslané oznámenie o výške dane a výške poplatku .

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam a ohláseniu poplatkovej povinnosti za komunálny odpad spolu s návodom na vyplnenie tlačiva si môžete stiahnuť tu : 

Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľností na rok 2023

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2022 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2023 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. 

Povinnosť podať priznanie je povinný:

– daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2022 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1.1.2023

– daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2022,

– daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku 2022,

– daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2022 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Daňové priznanie je povinný daňovník podať:

– Za psa, ktorého daňovník nadobudol v roku 2022 a  je starší ako 6 mesiacov.

– Pri zániku daňovej povinnosti, ak uhynul alebo sa pes stratil.

–  Daňovník, ktorý vlastní psa a doteraz nepodal priznanie k dani, je povinný dodať  dodatočné priznanie k dani.

Zároveň žiadame občanov (študenti, pracujúci mimo miesta trvalého pobytu), aby doniesli  na OcÚ do 31.1.2023 potrebné doklady v prípade, že sa v mieste trvalého pobytu nezdržiavajú celkovo 90 a viac dní pre vyrubenie poplatku za komunálny odpad.

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam a ohláseniu poplatkovej povinnosti za komunálny odpad spolu s návodom na vyplnenie tlačiva si môžete stiahnuť tu : 

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa

Daňovníkom je fyzická osoba  alebo právnická osoba, ktorá je

  • vlastníkom psa,
  • držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základom dane je počet psov.
Sadzba dane je 10 € za jedného psa a kalendárny rok

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Zdaňovacím obdobím dane za psa, je kalendárny rok.

Predmetom dane za psa nie je

  • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
  • pes umiestnený v útulku zvierat,
  • pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby

VZN č. 1/2020 o chove, vodení a držaní psov

https://seniakovce.sk/documents/vzn-c-1-2020-o-chove-vodeni-a-drzani-psov/

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , ktoré vznikajú na území obce. Poplatník je povinný správcovi dane oznámiť rozhodujúce skutočnosti pre vznik, zánik ako aj zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre určenie poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa kedy tieto skutočnosti nastali.

Zákon č.582/2004 Z.z. Zákon o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20200701

Zákon č.563/2009 Z.z. Zákon o psráve daní (Danový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/563/20201031

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Predmetom dane z nehnuteľnosti je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane toho zdaňovacieho obdobia , v ktorom vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podla stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia

Zákon č.563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/563/

VZN č.1/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,a ostatné miestne poplatky

https://seniakovce.sk/documents/vseobecne-zavazne-nariadenia-c-1-2008-o-miestnych-daniach-a-o-miest-popl-za-kom-odpady-a-drobne-stav-odpady-a-ost-miest-popl-v-zneni-nesk-uprav/