Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dane

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa

Daňovníkom je fyzická osoba  alebo právnická osoba, ktorá je

  • vlastníkom psa,
  • držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základom dane je počet psov.
Sadzba dane je 10 € za jedného psa a kalendárny rok

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Zdaňovacím obdobím dane za psa, je kalendárny rok.

Predmetom dane za psa nie je

  • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
  • pes umiestnený v útulku zvierat,
  • pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby

VZN č. 1/2020 o chove, vodení a držaní psov

https://seniakovce.sk/documents/vzn-c-1-2020-o-chove-vodeni-a-drzani-psov/

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , ktoré vznikajú na území obce. Poplatník je povinný správcovi dane oznámiť rozhodujúce skutočnosti pre vznik, zánik ako aj zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre určenie poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa kedy tieto skutočnosti nastali.

Zákon č.582/2004 Z.z. Zákon o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20200701

Zákon č.563/2009 Z.z. Zákon o psráve daní (Danový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/563/20201031

Úprava VZN č.1/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Seniakovce zo dňa 11.12.2020 bod A , odstavec 1, uznesením č.29/2020 https://seniakovce.sk/documents/vseobecne-zavazne-nariadenia-c-1-2008-o-miestnych-daniach-a-o-miest-popl-za-kom-odpady-a-drobne-stav-odpady-a-ost-miest-popl-v-zneni-nesk-uprav/

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Predmetom dane z nehnuteľnosti je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane toho zdaňovacieho obdobia , v ktorom vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podla stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia

Zákon č.563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/563/

VZN č.1/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,a ostatné miestne poplatky

https://seniakovce.sk/documents/vseobecne-zavazne-nariadenia-c-1-2008-o-miestnych-daniach-a-o-miest-popl-za-kom-odpady-a-drobne-stav-odpady-a-ost-miest-popl-v-zneni-nesk-uprav/