Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Stavba

Vydanie kolaudačného rozhodnutia

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa pripojí:

1. Geometrický plán /zameranie skutočného vyhotovenia stavby/

2. Porealizačné zameranie stavby /v prípade podmienok stavebného povolenia/

3. Kópia pôvodného stavebného povolenia /resp. rozhodnutie zmeny stavby pred dokončením/

4. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní:

  – správa o odbornej prehliadke elektrického zariadenia a bleskozvodu, správa o odbornej skúške plynového zariadenia, potvrdenie o preskúšaní komína, tlaková skúška vnútorných rozvodov vody, skúška vodotesnosti kanalizácie, certifikát požiarnych dverí /v prípade prepojenia obytnej časti RD s garážou/, úradnú skúšku na vyhradené technické zariadenie /vykonanú oprávnenou právnickou osobou/.

(viac…)

Zmena stavby pred dokončením

Prílohy k žiadosti:

 1. list vlastníctva
 2. fotokópia právoplatného stavebného povolenia
 3. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
 4. projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
 5. situačné výkresy, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby
 6. výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
 7. technický popis zmeny stavby a údaje, či zmena má účinok na okolie stavby
 8. doklad o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmov sa vykonanie zmeny dotýka, ak sa také rokovania viedli
 9. správny poplatok v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Stavebné povolenie

Potrebujete:

 • právoplatné územné rozhodnutie (ak bolo vydané)
 • aktuálne doklady, ktorými stavebník preukazuje, že má k pozemku i stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby
 • aktuálnu snímku z katastrálnej mapy, nie staršiu ako 3 mesiace
 • v dvoch vyhotoveniach projektovú dokumentáciu stavby (projekt stavby) vypracovanú oprávnenou osobou; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta Prešov (napr. záväzné stanovisko Odboru hlavného architekta mesta, odboru dopravy, životného prostredia – oddelenia a životného prostredia, rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Pozemkový a lesný odbor o vyňatí z poľnohospodárskeho resp. lesného pôdneho fondu, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho úradu SR, odboru dráhový stavebný úrad, Bratislava, stanoviská Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, stanoviská Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie (jednotlivé zložky), odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odboru krízového riadenia, stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. PBaH Košice)
 • mená a adresy účastníkov konania
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

Drobná stavba

                                                                                                         

K ohláseniu drobnej stavby budete potrebovať:

 1. doklad o vlastníckom alebo inom práve k pozemku, na ktorom sa má umiestniť drobná stavba (výpis z katastra nehnuteľností – t.j. list vlastníctva a pod.) .Pokiaľ je pozemok v spoluvlastníctve – súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov s uskutočnením drobnej stavby, ak nie sú všetci vlastníci stavebníkmi.

2.jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach (podľa katastrálnej mapy) s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb  a stavebné riešenie stavby

3.jednoduchý technický opis stavby

4.rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy  – napr.:

5. v prípade, že stavebník poverí na vybavenie ohlásenia drobných stavieb inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie.

Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – položka 60a

b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre

1. právnickú osobu……………………………………………………………………………………….. 50 eur

2. fyzickú osobu ………………………………………………………………………………………….. 20 eur

c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

1. právnickú osobu……………………………………………………………………………………….. 30 eur

2. fyzickú osobu…………………………………………………………………………………………… 10 eur