Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Nezaradené

Voľby do NR SR 2020 -doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

obec.seniakovce@centrum.sk

obec.seniakovce@zoznam.sk

*****************************************************

OZNAM – Voľby do NR SR

Okresný úrad Prešov, odbor všeobecnej vnútornej správy Vám oznamuje, že predsada  NR SR Andrej Danko dňa 4.11.2019 , rozhodnutím č. 351/2019 Z.z., vyhlásil voľby do NR SR a určil termín ich konania na sobotu 29.2.2020.

Rozhodnutie č.351 zo dňa 4.11.2019.

Informácia pre voličov SK

Podľa pokynov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré zverejnilo MV SR na svojich stránkach: https://www.minv.sk/?nr20-posta2 môže volič požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt o:

1. voľbu poštou
2. hlasovací preukaz,

zaslaním žiadosti “na elektronickú (e-mailovú) adresu: 

obec.seniakovce@zoznam.sk

obec.seniakovce@centrum.sk

******************************************************

Objednávky

Dátumzmluvný partnerpredmet zmluvy
5.2.2020Centrum Polygrafických služiebpolygrafické služby.PDF (905462)
polygraficake sluzby 2.PDF (742247)
11.2.2020Kosit objednavka KOsit VKK.PDF (409607)
1.7.2020Budimírske služby s.r.o.Application1(2020-7-7)0003.PDF (442548)
Application1(2020-7-7)0004.PDF (473587)
1.7.2020SlavaktechApplication1(2020-7-7)0001.PDF (465829)
Application1(2020-7-7)0002.PDF (473757)
1.7.2020SOTACApplication1(2020-7-14)0004.PDF (495262)
7.7.2020FEREXApplication1(2020-7-14)0002.PDF (459795)
Application1(2020-7-14)0003.PDF (430519)
29.7.2020RVCApplication1(2020-7-29)0001.PDF (560589)
16.9.2020KositApplication1(2020-9-16)0003.PDF (409922)
12.10.2020RNDr. Radomír Babiak, Phd.Application1(2020-10-14)0002.PDF (446290)
18.11.2020LIM POscan objednavky.PDF (519869)
26.11.2020PLYNOMAApplication1(2020-11-26)0001.PDF (423445)

Celoplosne testovanie

A máme za sebou II. kolo celoplošného testovania! Bolo o čosi náročnejšie ako I. kolo, ale zvládli sme to na výbornú. Aj napriek veľkému záujmu ľudí o testovanie z iných okresov, bol priebeh bezproblémový, nekonfliktný a pokojný. Veľké ĎAKUJEM patrí najmä zdravotníckemu tímu, ktorý sa ani na sekundu nezastavil, a v druhý deň celoplošného testovania , ktorý sa v našej obci konal 8.11.2020 otestoval 558 občanov. Pre porovnanie , v prvý deň celoplošného testovania, ktoré bolo

Čítať viac

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.

Čítať viac

Starosta

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

Vo voľbách 10.11.2018 bol za starostu obce Seniakovce zvolený

Kompetencie starostu

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta skladá sľub, ktorý znie: “Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu začína zložením sľubu a končí zložením sľubu novozvoleného starostu.

(viac § 13 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Evidencia obyvateľstva

Referát evidencie obyvateľstva zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k vlastníkovi, má len evidenčný charakter. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

 1. platný občiansky preukaz, potvrdenie o občianskom preukaze alebo platný cestovný doklad Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
 2. doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti – výpis z listu vlastníctva (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z kataster portálu);
 3. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 • ide o prihlásenie občanov, ktorí sú celoročne umiestnení v zariadení sociálnych služieb, zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení;
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťa vlastníka alebo
 • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne
 1. ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list vydaný orgánmi Slovenskej republiky;
 2. miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky

Nahlásenie prechodného pobytu na území SR

Hlásenie prechodného pobytu už nie je povinnosťou. Ak sa plánujete presťahovať a nechcete si meniť miesto trvalého pobytu, máte právo nahlásiť adresu prechodného pobytu. Spraviť tak môžete v ohlasovni v mieste prechodného pobytu alebo pomocou elektronickej služby Centrálnej ohlasovne. Občan môže nahlásiť prechodný pobyt za seba, rodinného príslušníka, dieťa do 18 rokov, nezaopatrené dieťa od 18 do 25 rokov, dieťa do 18 rokov s ústavnou alebo ochrannou výchovou, občana pozbaveného právnych úkonov alebo inú osobu. V prípade inej osoby musí mať úradne overené splnomocnenie (zrušenie splnomocnenia).

Potrebné doklady

Na prihlásenie prechodného pobytu v ohlasovni potrebujete:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • rodný list, ak prihlasujte dieťa do 18 rokov,
 • platný cestovný pas, ak žijete trvalo v zahraničí,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s úradne overeným podpisom vlastníka alebo spoluvlastníka.

Odhlásenie z prechodného pobytu

Prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený. Ak prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený, ste povinný túto skutočnosť ohlásiť a ak tak neurobíte, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka budovy. Na odhlásenie sa z prechodného pobytu môžete využiť aj elektronickú službu

Dolezite telefonne cisla

Dôležité telefónne čísla

 TIESŇOVÉ  ČÍSLA
112jednotné európske číslo tiesňového volania
 150hasiči
 155zdravotná záchranná služba
 158polícia
 Dôležité  čísla
159 mestská polícia Prešov
 18 300horská záchranná služba
 18 155letecká záchranná služba
 158polícia
 Hlásenie porúch a informácie
0850 11 720poruchová linka SPP
080 123 332-3poruchová linka VSE
051/7733471stála služba porúchVVS, a.s. Prešov
 1181informácie o tel. číslach T- com

Kedy a aké číslo tiesňového volania zvoliť

159

Mestská polícia, Prešov
volajte v prípade mimoriadnej situácie v meste Prešov, t. j. živelnej pohromy, havárie, ohrozenia života, zdravia, majetku, porušovanie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a pod.

112

Koordinačné stredisko, Prešov
Linka tiesňového volania 112, je v platnosti od 1. júla 2003, zákon 129/2002 Z. z.
o integrovanom záchrannom systéme. Ide o univerzálnu linku tiesňového volania. Pri aparáte by mal byť operátor, ktorý dokáže posúdiť, aký typ záchrany potrebujete (hasičov záchranárov, zdravotnícku pomoc alebo zásah polície).
Operačné strediská sú k dispozícii len na úrovni kraja.
Je to číslo, na ktorom sa dovoláte pomoci v Slovenskej republike, aj v celej Európe.

150

Hasičský a záchranný zbor, Prešov
v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných
mimoriadnych udalostí.

155

Zdravotná záchranná služba, Prešov
v prípade ohrozenia života a zdravia.

158

Polícia (Okresné riaditeľstvo PZ, Prešov)
v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia.

Ak vyžadujete pomoc v tiesni alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:

svoje meno a číslo telefónu z ktorého telefonujete,
druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod. )
rozsah udalosti (požiar domu, bytu lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa a pod. ),
miesto udalosti,
ak je na miesto udalosti sťažený prístup uveďte spôsob prístupu, smer odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty.

Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.

Civilna ochrana prva pomoc

Zásady prvej pomoci

Prvá pomoc – je súbor jednoduchých opatrení, ktoré môžu byť použité v každom čase, na každom mieste a ktoré môžu:
zachrániť život,
zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu,
urýchliť zotavovanie.

Ako postupovať
Bez ohrozenia vlastného života zistite čo sa stalo,
ako prvého vždy ošetríte najviac postihnutého,
zabezpečte privolanie sanitky, lekára alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia

Ako poskytnúť prvú pomoc
Zastavte život ohrozujúce krvácanie,
pri bezvedomí – zistite voľnosť dýchacích ciest,
pri zástave dýchania – poskytnite umelé dýchanie,
pri zástave srdca – poskytnite nepriamu masáž srdca,
venujte pozornosť protišokovým opatreniam.

Pamätajte !
Nepotrebujete osobitné vybavenie – improvizujte,
nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého seba,
nahýbajte s postihnutým viac, ako je nevyhnutné