Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Tlačivá

OZNAM – Zápis do evidencie psov

Prosíme občanov, ktorí sú majiteľmi psov, aby na základe VZN č.1/2020 účinného dňom 1.1.2021 vyplnili formulár Zápis do evidencie psov a odovzdali ho obecnému úradu ( mailom alebo vhodením do poštovej schránky OcÚ). V prípade potreby vydania nového evidenčného čísla psa je potrebné si telefonicky dopredu dohodnúť termín s pracovníčkou OcÚ. Taktiež ak nemáte možnosť vytlačiť si formulár doma, kontaktujte obecný úrad. Formulár sa vypisuje na každého psa v domácnosti.

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

Súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú priestorovo sústredené, zastrešené, stavebno-technicky vhodné, určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí, prístupné z cesty, miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie a sú začlenené do územia obce v súlade s urbanistickými, architektonickými a environmentálnymi zásadami a požiadavkami vyplývajúcimi z územného plánu obce, zóny alebo regiónu.

(viac…)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Odstrániť stavbu je možné len na základe nariadenia alebo povolenia stavebného úradu.

Konanie o odstránení stavby začína stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu stavebné povolenie, a to na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania stavebný úrad môže nariadiť alebo povoliť odstránenie stavby. Nariadiť alebo povoliť odstránenie stavby možno výlučne jej vlastníkovi.

(viac…)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Stavbu možno užívať len na účel určený v stavebnom povolení. Preto, ak v priebehu realizácie stavby dôjde k zmenám oproti projektovej dokumentácii, na základe ktorej stavebník získal stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby, je nutné tieto zmeny pred kolaudáciou stavby zakresliť do projektu a obrátiť sa na príslušný stavebný úrad so žiadosťou o povolenie zmeny stavby pred dokončením.

(viac…)

Navrh na vydanie kolaudacneho rozhodnutia

Kolaudačné rozhodnutie je dokument, ktorým sa presne určí, na aký účel a za akých podmienok sa môže stavba používať. Kolaudačnému rozhodnutiu predchádza kolaudačné konanie, ktoré zaháji stavebný úrad (ten čo vydal aj stavebné povolenie) na základe žiadosti staviteľa.Čiže po skončení realizácie výstavby alebo rozsiahlej rekonštrukcie je potrebné požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia, ak stavebný úrad od kolaudácie neupustil.

(viac…)