Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A

Starosta obce Jozef Pončák, Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie sa uskutoční dňa 11.12.2020 /piatok/ o 18,00 hodine v budove OcÚ Seniakovce.

PROGRAM:

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Odprezentovanie novej verzie internetovej stránky obce

4. Prerokovanie rozpočtu obce na rok 2021,2022,2023

5. Prerokovanie VZN o chove, vodení a držaní psov

6. Prerokovanie VZN o miestnom poplatku za rozvoj

7. Prerokovanie úpravy VZN o miestnych daniach a poplatkoch – poplatok za odpad

8. Diskusia

9. Uznesenie

10. Záver

Jozef Pončák

starosta obce