Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A
Starosta obce Jozef Pončák, Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie
sa uskutoční dňa 24.6.2020 /streda/ o 18,00 hodine v budove OcÚ Seniakovce.
PROGRAM:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2.Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2019.
  3.Prerokovanie zmluvy o vecnom bremene so spoločnosťou VSD a.s na parcele KN-C
  90/7.
 2. Prerokovanie zmluvy o zriadení vecného bremena so spoločnosťou VSD a.s. na
  parcelách KN-C: 92/5, 90/9, 85/2, 62/23, 62/24, 62/36, 62/37, 62/31, 62/30, 88/3
  a KN-E :130, 129, 128, 123, 122, 112/2, 113/2, 114/2, 115/2.
 3. Prerokovanie opravy fasády požiarnej zbrojnice spoločnosťou Budimírske služby
  s.r.o. Reg. soc. podnik, podľa nimi predloženej cenovej ponuky.
 4. Prerokovanie možnosti odberu hornín z razenia tunela PO – KE podľa ponuky
  Milana Klimeša ( spoločnosť DECSIL s.r.o.) a následné uloženie na parcelách KN – E
  : 130, 129, 128. Horniny budú použité pre potreby obce pri výstavbe cesty.
 5. Prerokovanie cenových ponúk na nákup verejného osvetlenia a svietidiel pre IBV
  Na Záhumní.
 6. Oboznámenie so stanoviskom Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov
  s prenájmom parcely CKN 131/1 v k.ú. Seniakovce
 7. Informácia o riešení podnetu p. Figuľu ohľadom voľného pohybu psov podaného na
  zasadnutí OZ dňa 12.12.2019
 8. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu a podanie majetkového priznanie
  starostu obce.
 9. Prerokovanie výšky nájmu predajne Mäsa a údenín (P.R.S. – Peter Sekerák,
  Bretejovce 52, 08203)
 10. Diskusia
 11. Uznesenie
 12. Záver
  Jozef Pončák
  starosta obce