Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Články

Evidencia obyvateľstva

Referát evidencie obyvateľstva zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k vlastníkovi, má len evidenčný charakter. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

 1. platný občiansky preukaz, potvrdenie o občianskom preukaze alebo platný cestovný doklad Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
 2. doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti – výpis z listu vlastníctva (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z kataster portálu);
 3. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 • ide o prihlásenie občanov, ktorí sú celoročne umiestnení v zariadení sociálnych služieb, zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení;
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťa vlastníka alebo
 • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne
 1. ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list vydaný orgánmi Slovenskej republiky;
 2. miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky

Nahlásenie prechodného pobytu na území SR

Hlásenie prechodného pobytu už nie je povinnosťou. Ak sa plánujete presťahovať a nechcete si meniť miesto trvalého pobytu, máte právo nahlásiť adresu prechodného pobytu. Spraviť tak môžete v ohlasovni v mieste prechodného pobytu alebo pomocou elektronickej služby Centrálnej ohlasovne. Občan môže nahlásiť prechodný pobyt za seba, rodinného príslušníka, dieťa do 18 rokov, nezaopatrené dieťa od 18 do 25 rokov, dieťa do 18 rokov s ústavnou alebo ochrannou výchovou, občana pozbaveného právnych úkonov alebo inú osobu. V prípade inej osoby musí mať úradne overené splnomocnenie (zrušenie splnomocnenia).

Potrebné doklady

Na prihlásenie prechodného pobytu v ohlasovni potrebujete:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • rodný list, ak prihlasujte dieťa do 18 rokov,
 • platný cestovný pas, ak žijete trvalo v zahraničí,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s úradne overeným podpisom vlastníka alebo spoluvlastníka.

Odhlásenie z prechodného pobytu

Prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený. Ak prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený, ste povinný túto skutočnosť ohlásiť a ak tak neurobíte, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka budovy. Na odhlásenie sa z prechodného pobytu môžete využiť aj elektronickú službu

Dolezite telefonne cisla

Dôležité telefónne čísla

 TIESŇOVÉ  ČÍSLA
112jednotné európske číslo tiesňového volania
 150hasiči
 155zdravotná záchranná služba
 158polícia
 Dôležité  čísla
159 mestská polícia Prešov
 18 300horská záchranná služba
 18 155letecká záchranná služba
 158polícia
 Hlásenie porúch a informácie
0850 11 720poruchová linka SPP
080 123 332-3poruchová linka VSE
051/7733471stála služba porúchVVS, a.s. Prešov
 1181informácie o tel. číslach T- com

Kedy a aké číslo tiesňového volania zvoliť

159

Mestská polícia, Prešov
volajte v prípade mimoriadnej situácie v meste Prešov, t. j. živelnej pohromy, havárie, ohrozenia života, zdravia, majetku, porušovanie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a pod.

112

Koordinačné stredisko, Prešov
Linka tiesňového volania 112, je v platnosti od 1. júla 2003, zákon 129/2002 Z. z.
o integrovanom záchrannom systéme. Ide o univerzálnu linku tiesňového volania. Pri aparáte by mal byť operátor, ktorý dokáže posúdiť, aký typ záchrany potrebujete (hasičov záchranárov, zdravotnícku pomoc alebo zásah polície).
Operačné strediská sú k dispozícii len na úrovni kraja.
Je to číslo, na ktorom sa dovoláte pomoci v Slovenskej republike, aj v celej Európe.

150

Hasičský a záchranný zbor, Prešov
v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných
mimoriadnych udalostí.

155

Zdravotná záchranná služba, Prešov
v prípade ohrozenia života a zdravia.

158

Polícia (Okresné riaditeľstvo PZ, Prešov)
v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia.

Ak vyžadujete pomoc v tiesni alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:

svoje meno a číslo telefónu z ktorého telefonujete,
druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod. )
rozsah udalosti (požiar domu, bytu lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa a pod. ),
miesto udalosti,
ak je na miesto udalosti sťažený prístup uveďte spôsob prístupu, smer odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty.

Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.

Civilna ochrana prva pomoc

Zásady prvej pomoci

Prvá pomoc – je súbor jednoduchých opatrení, ktoré môžu byť použité v každom čase, na každom mieste a ktoré môžu:
zachrániť život,
zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu,
urýchliť zotavovanie.

Ako postupovať
Bez ohrozenia vlastného života zistite čo sa stalo,
ako prvého vždy ošetríte najviac postihnutého,
zabezpečte privolanie sanitky, lekára alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia

Ako poskytnúť prvú pomoc
Zastavte život ohrozujúce krvácanie,
pri bezvedomí – zistite voľnosť dýchacích ciest,
pri zástave dýchania – poskytnite umelé dýchanie,
pri zástave srdca – poskytnite nepriamu masáž srdca,
venujte pozornosť protišokovým opatreniam.

Pamätajte !
Nepotrebujete osobitné vybavenie – improvizujte,
nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého seba,
nahýbajte s postihnutým viac, ako je nevyhnutné

Civilna ochrana Evakuacia

Evakuácia

Evakuácia je odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z ohrozeného územia. Vyhlasuje sa až po vyhlásení mimoriadnej situácie. Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území ako krátkodobá s možným návratom osôb do 72 hodín, alebo dlhodobá s možným návratom po 72 hodinách.

Činnosť pri nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru

V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor ohrozenia, alebo sa nachádzate v uzatvorených priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:

Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.
Uzamknite byt.
Presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
V prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im.
Sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď. , kde sa dozviete informácie o možnom ohrození.
Dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu.
Použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela.
Priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra.
Vždy zachovávajte rozvahu!

Odporúčaná hmotnosť a zloženie úkrytovej a evakuačnej batožiny

Odporúčaná hmotnosť úkrytovej batožiny: 10 – 15 kg
Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny: do 25 kg pre deti, do 50 kg pre dospelých

Čo vám nemá chýbať v batožine:

osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,
osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
prikrývka, spací vak,
vrecková lampa, sviečka a zápalky,
ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón),
pre deti nezabudnite pribaliť hračku

Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu:

zbrane všetkého druhu, alkohol a iné návykové látky, zapáchajúce a ľahko zápalné látky,
objemné predmety, kočíky, periny a pod. ,
domáce zvieratá, psy, mačky a iné,
zapaľovače, cigarety, ponorné variče, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.

Zásady správania sa v úkrytoch:

správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým poriadkom, dbajte na pokyny obsluhy úkrytu
neplýtvajte vodou a potravinami,
udržujte čistotu a poriadok,
nepohybujte sa zbytočne po úkryte a nehovorte hlasno,
chovajte sa kľudne, vzájomne si pomáhajte,
nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické spotrebiče

Civilna ochrana Povodne

Činnosť v oblasti ohrozenia povodňami a záplavami

O povodniach a záplavách hovoríme vtedy, keď sa zvýšia hladiny vodných tokov, voda vystúpi zo svojich korýt a zaplaví priehľadné územie, resp. povodeň predstavujú prívalové vody z extrémnych zrážok, ktoré zaplavia územie,

Zásady správania sa pred ohrozením povodňami a záplavami

Vytypujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia,
pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,
pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,
pripravte veci, ktoré by mohla odniesť voda,
pripravte si evakuačnú batožinu.

Zásady správania sa v období povodní a záplav

Opustíte ohrozený priestor,
netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,
v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie,
v prípade časovej tiesni sa okamžite presuňte na vytypované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.

Zásady správania sa po povodniach a záplavách

Nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť, ) rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody,
zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou – riaďte sa pokynmi hygienika,
informujte sa o miestach humánnej pomoci,
kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd.

 

Vysvetlenie pojmu I. stupeň povodňovej aktivity

I. stupeň povodňovej aktivity nastáva

a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody; spravidla je to stav, keď

1. sa voda vylieva z koryta vodného toku a dosahuje pätu hrádze pri ohradzovanom vodnom toku; päta hrádze je prienik líca hrádze s terénom a tiež časť hrádze pri tomto prieniku,

2. hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary16) koryta neohradzovaného vodného toku,

b) na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšovania odtoku podľa meteorologických predpovedí a hydrologických predpovedí,

c) pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahlých vodných tokoch vyššia ako hladina vnútorných vôd.

Vysvetlenie pojmu II. stupeň povodňovej aktivity

II. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje

a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody; na neohradzovaných vodných tokoch, ak hladina vody v koryte vodného toku dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu,

b) počas topenia snehu, ak podľa informácie poskytnutej predpovednou povodňovou službou možno očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov,

c) ak vodou unášané predmety vytvárajú v koryte vodného toku, na mostoch alebo na priepustoch bariéru, pričom hrozí zatarasenie prietokového profilu a vyliatie vody z koryta vodného toku,

d) pri chode ľadov na vyššie položených úsekoch vodných tokov v povodí, keď sa predpokladá vznik ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy a hrozba vyliatia vody z koryta vodného toku

e) pri tvorbe vnútrovodného ľadu a zamŕzaní vody v účinnom prietokovom profile, keď sa predpokladá vyliatie vody z koryta; účinný prietokový profil je časť prietokového profilu, v ktorom prúdi voda v smere odtoku,

f) pri výskyte vnútorných vôd, ak sa prečerpávaním vody dodrží maximálna hladina vnútorných vôd stanovená v manipulačnom poriadku vodnej stavby.

Vysvetlenie pojmu III. stupeň povodňovej aktivity

III. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje

a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne,

b) na neohradzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného toku, ak voda zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť povodňové škody,

c) na ohradzovanom vodnom toku pri nižšom stave ako je vodný stav určený pre III. stupeň povodňovej aktivity, keď II. stupeň povodňovej aktivity trvá dlhší čas alebo ak začne premokať hrádza, prípadne nastanú iné závažné okolnosti, ktoré môžu spôsobiť povodňové škody,

d) keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte vodného toku, na mostoch alebo priepustoch bariéru a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody,

e) pri chode ľadov po vodnom toku alebo vo vodnej nádrži, ak je priame nebezpečenstvo vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo ak sa zátarasa alebo zápcha už začali tvoriť a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody,

f) pri výskyte vnútorných vôd, ak pri plnom využití kapacity čerpacej stanice a pri jej nepretržitej prevádzke voda stúpa nad maximálnu hladinu určenú manipulačným poriadkom vodnej stavby,

g) pri prívalových dažďoch extrémnej intenzity,

h) pri záplave územia pod vodnou stavbou, ktorú spôsobila porucha alebo havária objektov alebo zariadení vodnej stavby.

Ak v dôsledku vzniku a postupu povodňovej vlny hrozí nebezpečenstvo zaplavenia územia a vznik povodňových škôd, obec alebo orgán ochrany pred povodňami môže vyhlásiť ihneď III. stupeň povodňovej aktivity.

Civilna ochrana unik nebezpecnych

Činnosť v oblasti ohrozenej únikom nebezpečných látok

V prípade úniku nebezpečnej chemickej látky
(alebo pri použití chemických zbraní)

Keď zaznie varovný signál sirény:
pri pobyte v budove

zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný), alebo v uzavretej miestnosti bytu (chodba a pod. , priestor, ktorý je napr. bez okien),
vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu,
pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest očí a odkrytých častí tela,
zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,
riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
pripravte si evakuačnú batožinu,
telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným pobytu, starším osobám, postarajte sa o deti bez dozoru,
zachovávajte rozvahu a pokoj,
budovu opustíte len na pokyn.

Keď zaznie varovný signál sirény:
pri pobyte mimo budovu

zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie priestoru ohrozeného nebezpečnou chemickou látkou,
vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy ak sa nenachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte ako pri pobyte v budove.

V prípade úniku nebezpečnej biologickej látky
(alebo pri použití biologických prostriedkov)

Pri podozrení z úniku biologickej látky resp. pri použití biologických prostriedkov postupujte tak, ako pri úniku nebezpečnej chemickej látky. Zvlášť treba:
dôsledne dodržiavať karanténne hygienické, protiepidemické a protiepizootické opatrenia,
sledovať informácie o situácii poskytované samosprávou,
pravidelne kontrolovať telesnú teplotu,
hlásiť podozrenie z ochorenia alebo zvýšený výskyt ochorení osôb a zvierat samospráve alebo zdravotníckemu zariadeniu, prípadne orgánom civilnej ochrany,
obmedzovať pohyb mimo budovu a budovu opúšťať iba na nevyhnutnú dobu (napríklad nákup základných životných potrieb),
priebežne uskutočňovať v rámci svojich možností dezinfekciu vo svojich bytoch a v domoch.
Pri vyhlásení karantény platí zákaz zhromažďovania osôb a zákaz voľného pohybu mimo uzatvorených priestorov bez nasadených ochranných prostriedkov.

V prípade úniku rádioaktívnej látky
(alebo pri použití jadrových zbraní)

Čo najskôr sa ukryte v uzatvorenej miestnosti (najlepšie v pivničných resp. suterénnych priestoroch)
Pokiaľ ste mohli prísť do styku s rádioaktívnymi látkami v dobe než ste sa stačili ukryť, potom
pred vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev a obuv odložte do neprievzdušného obalu a nepoužívajte ich,
dôkladne si umyte ruky, tvár, vlasy, vypláchnite si oči, ústa vyčistite si nos a uši,
ak je to možné, osprchujte sa a vymeňte si bielizeň,
uzavrite a utesnite okná a dvere, vypnite ventilačné a klimatizačné zariadenia,
sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch,
pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
jódové prípravky užite po obdržaní varovného signálu o vzniku radiačnej havárie atómovej elektrárne. Dávkovanie a spôsob použitia je uvedený v návode na krabičke alebo v informačnom letáčiku),
zabezpečte svoje potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov, chladničky, mrazničky alebo komory. Nepoužívajte nechránené potraviny, ovocie a zeleninu,
pripravte si evakuačnú batožinu,
čakajte na ďalšie pokyny,

postarajte sa o hospodárske zvieratá
zatvorte ich a dajte im zásobu krmovín a vody na dva dni,
zásoby krmiva a vody zabezpečte pred kontamináciou prekrytím plachtou alebo fóliou z plastu a pod.

Zásady správania sa pri dopravnej nehode vozidla prepravujúceho nebezpečnú
látku

Ak ste účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej došlo k úniku nebezpečnej látky:
odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby zostala zachovaná priepustnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek,
ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky zastavte motor vozidla a urýchlene opustíte zamorený priestor, chráňte si dýchacie cesty vreckovkou,
bez ohrozenia vlastného života zistite čo sa stalo, v žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému dopravnému prostriedku,
oznámte nehodu hasičskej a záchrannej službe, zdravotnej záchrannej službe alebo polícii,
nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by mohli byť ňou kontaminované,
po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.
VŽDY PLATÍ !!!
Ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik z ohrozeného priestoru.
Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra.
Únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra.

Civilna ochrana Varovanie

Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany, Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Ak zaznie varovný signál:

nastáva mimoriadna situácia,
podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistíte pred čím vás varuje,
počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením miestneho rozhlasu, megafónu.

Varovné signály

 VŠEOBECNÉ OHROZENIE

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ, ALEBO PRI VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI, AKO AJ PRI MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI
2 – minútový kolísavý tón sirén

Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenia územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz
“VZDUŠNÝ POPLACH”

  OHROZENIE VODOU

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ NIČIVÝMI ÚČINKAMI VODY
6 – minútový stály tón sirén

  KONIEC OHROZENIA

KONIEC OHROZENIA ALEBO KONIEC PSOBENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI
2 – minútový stály tón sirén bez opakovania

! POZOR !
Každý druhý piatok v mesiaci sa vykonáva o 12,00 hod. preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania dvojminútovým stálym tónom sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tento termín informujú rozhlas, televízia, tlač a obecný rozhlas!

Čo robiť, keď zaznie siréna?
(mimo pravidelného preskúšania)

Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov.
Pri pobyte mimo budovu – vstúpte do najbližšej budovy v čase vojny, vojnového stavu do najbližšieho úkrytu.
Ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte.
Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané.
Vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížte pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.
Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania.
Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.
Čakajte doma na ďalšie pokyny.
Presvedčte sa, či vo Vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí, neschopní pohybu. Postarajte sa o deti bez dozoru!
Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte kľud a rozvahu!

Civilna ochrana zakladne pojmy

Základné pojmy

Ohrozenie

Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.                                                  

Mimoriadna situácia

Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadna udalosť

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa, ktorá ohrozuje život, zdravie alebo majetok.

·        Živelná pohroma  je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiadúcemu uvolneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl / povodne, víchrice, zosuvy pôdy, snehové kalamity, rozsiahle námrazy, zemetrasenia,/

·        Havária je mimoriadne udalosť, ktorá spôsobí odchylku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo pôsobeniu ničivých faktorov / výbuchy, požiare, únoky nebezpečných látok vrátane následnej kontaminácie územia, pôdy, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody, podzemných vôd, poškodenie vedení rozvodných sieti, diaľkovodov /.

·        Katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorejdôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.

·        Teroristický útok

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxickými alebo i biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku. Obecne pod nebezpečnými látkami rozumieme chemické, rádioaktívne alebo biologické látky.
Únik nebezpečných látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce nebezpečnú látku ako médium napr. chladiarenské zariadenie) alebo z mobilného zdroja pri preprave nebezpečnej látky (autá alebo železničné vagóny určené na prepravu nebezpečných látok). Nebezpečné látky sú prepravované dvoma spôsobmi a to cestnou dopravou v kontajneroch a cisternách a železničnou prepravou. Ohrozenie nebezpečnými látkami môže byť spôsobené aj teroristickým útokom.

Chemické látky

Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože alebo narušujú metabolizmus postihnutého. V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynu alebo výparov. V prípade teroristického útoku môžu byť použité vo forme aerosólov alebo plynu, prípadne môžu byť použité na zamorenie vodných zdrojov.

Bakteriologické (biologické) nebezpečné látky

Bakteriologické (biologické) nebezpečné látky môžu byť použité vo forme aerosólu (baktérie, vírusy) vytvoreného v ovzduší alebo uzatvorenom priestore priamo alebo prostredníctvom vetracích zariadení, vypustením infikovaného hmyzu (vši, blchy, muchy a podobne), infikovaním vodných zdrojov, potravín, alebo krmovín. Postihnutý použitie biologických prostriedkov spravidla nezistí ihneď po ich použití. Pri podozrení ich použitia sa výskyt zisťuje odberom vzoriek a následnou mikrobiologickou analýzou.

Civilna ochrana

Čo je civilná ochrana :

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku. Spočíva najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. 

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu stanovenom zákonom č. 42/ 1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva chrániť život, zdravie , majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Fyzická osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na evakuáciu, ukrytie , na informácie o spôsobe ochrany a an bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku.

Povinnosti fyzických osôb pri mimoriadnej udalosti

·        Riadiť sa pokynmi oprávnených osôb

·        Umožniť prístup na nehnuteľnosť

·        Poskytnúť priestory postihnutým osobám

·        Poskytnúť vecné plnenie

·        Zúčastniť sa osobnými úkonmi na plnení úloh CO

Správa obce

Obec

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
(§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení).


Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce