Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Články

Civilna ochrana zakladne pojmy

Základné pojmy

Ohrozenie

Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.                                                  

Mimoriadna situácia

Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadna udalosť

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa, ktorá ohrozuje život, zdravie alebo majetok.

·        Živelná pohroma  je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiadúcemu uvolneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl / povodne, víchrice, zosuvy pôdy, snehové kalamity, rozsiahle námrazy, zemetrasenia,/

·        Havária je mimoriadne udalosť, ktorá spôsobí odchylku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo pôsobeniu ničivých faktorov / výbuchy, požiare, únoky nebezpečných látok vrátane následnej kontaminácie územia, pôdy, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody, podzemných vôd, poškodenie vedení rozvodných sieti, diaľkovodov /.

·        Katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorejdôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.

·        Teroristický útok

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxickými alebo i biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku. Obecne pod nebezpečnými látkami rozumieme chemické, rádioaktívne alebo biologické látky.
Únik nebezpečných látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce nebezpečnú látku ako médium napr. chladiarenské zariadenie) alebo z mobilného zdroja pri preprave nebezpečnej látky (autá alebo železničné vagóny určené na prepravu nebezpečných látok). Nebezpečné látky sú prepravované dvoma spôsobmi a to cestnou dopravou v kontajneroch a cisternách a železničnou prepravou. Ohrozenie nebezpečnými látkami môže byť spôsobené aj teroristickým útokom.

Chemické látky

Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože alebo narušujú metabolizmus postihnutého. V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynu alebo výparov. V prípade teroristického útoku môžu byť použité vo forme aerosólov alebo plynu, prípadne môžu byť použité na zamorenie vodných zdrojov.

Bakteriologické (biologické) nebezpečné látky

Bakteriologické (biologické) nebezpečné látky môžu byť použité vo forme aerosólu (baktérie, vírusy) vytvoreného v ovzduší alebo uzatvorenom priestore priamo alebo prostredníctvom vetracích zariadení, vypustením infikovaného hmyzu (vši, blchy, muchy a podobne), infikovaním vodných zdrojov, potravín, alebo krmovín. Postihnutý použitie biologických prostriedkov spravidla nezistí ihneď po ich použití. Pri podozrení ich použitia sa výskyt zisťuje odberom vzoriek a následnou mikrobiologickou analýzou.

Civilna ochrana

Čo je civilná ochrana :

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku. Spočíva najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. 

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu stanovenom zákonom č. 42/ 1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva chrániť život, zdravie , majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Fyzická osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na evakuáciu, ukrytie , na informácie o spôsobe ochrany a an bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku.

Povinnosti fyzických osôb pri mimoriadnej udalosti

·        Riadiť sa pokynmi oprávnených osôb

·        Umožniť prístup na nehnuteľnosť

·        Poskytnúť priestory postihnutým osobám

·        Poskytnúť vecné plnenie

·        Zúčastniť sa osobnými úkonmi na plnení úloh CO

Správa obce

Obec

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
(§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení).


Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce

História

OBEC SENIAKOVCE 

Seniakovce ležia v Košickej kotline v doline Torysy. Nadmorská výška v strede obce je 206 m nad morom. Odlesnený povrch rovinatého chotára tvoria štvrtohorné náplavy Torysy. Má nivné oglejené a ilimerizované pôdy.

História-  obec sa spomína už v roku 1289 ako majetok Petra z Drienova. Obec mala viacej názvov- Scine, Senek, Senyakowce. V r.1427 obec patrila  Sinkovi zo Šebastovej, v 17 st. Dóczyovcom. V r.1623 sa v obci nachádzal mlyn. V r.1828 mali Seniakovce  14 domov a 127 obyvateľov. Väčšinou boli roľníci a povozníci. Staré domy boli nízke, drevené s malými jednoduchými oknami. Mali iba jednu izbu, predsieň a komoru. Izby neboli dlaždené. Gazdinky vždy v sobotu vymazávali podlahu blatom, do ktorého primiešavali konský alebo kravský trus. Krížom cez izbu viedli drevené trámi – hredy, a tá ktorá viedla cez prostriedok celého domu sa volala mešternica. Na nej boli uložené staré kalendáre, chlieb, vidličky, modlitebné knihy, dôležité listiny. Po stenách  viseli obrazy svätých a ozdobné tanieriky. Po celej dĺžke domu bol schod asi pol metra vysoký a 80 cm široký, volali ho scienka. Na scienkach v nedeľu odpoludnia vysedávali ľudia, rozprávali sa, zaspievali si. Jedlo bolo tiež jednoduché. Na raňajky jedávali mačangu, sciranku, kyseľ a zapraženú zemiakovú polievku. K obedu mali halušky s tvarohom, lekvárom. makom, kapustou, zemiaky s kyslým mliekom. Večeru odbavili zbytkami  jedál z obeda. Mäso jedávali len na sviatky a v niektorú nedeľu. Na sviatky a svadby sa piekli koláče plnené makom, tvarohom, orechami, lekvárom, Cukor používali veľmi málo. Na celý  rok im stačili 2kg cukru. Oblečenie bývalo jednoduché, vzdušné a čisté.

Svetová vojna 1914-1918 kruto zasiahla do života obyvateľstva. Na vojnu museli narukovať všetci muži od 17 do 50 rokov. Doma zostali len ženy, deti a starci. Ženy nevedeli a ani nestačili polia dôkladne obrobiť a to, čo sa im urodilo, zobrali vojaci.

Poštu, telefón, telegraf obec nemala. Bola v Lemešanoch. Kto išiel pre poštu, dostal u starostu obce v Bretejovciach uzamknutú tašku, ktorú odomkol poštmajster, vložil do nej poštu, uzamkol ju a otvoril ju až starosta v Bretejovciach.

Doteraz sa v obci z generácie na generáciu rozpráva  tento príbeh- Na chotári vyrástla raz veliká konopa až do neba. Akýsi starý, prastarý Tabačko sa hore ňou vyšplhal až do neba. Ale medzi tým, čo sa on v nebi zabavil, zrúbalo12 chlapov za  12 dní konopu. Nemohol sa potom z neba na zem vrátiť. No ale v nebi v jednom kúte mlátili tatarku a z pleví tatarky usukal  si povraz, po ktorom sa spúšťal dolu, na zem. Povraz však bol krátky, preto vždy z horného konca rezal a priviazoval na dolný. Zunovalo sa mu už toľko rezať a z veľkej výšky zoskočil dolu. Spadol do Bogdanovského  jarku a zaryl sa do zeme až po krk. Nemohol sa odtiaľ vyslobodiť, ale pomohol si. Išiel domov pre motyku, vykopal sa a šťastne sa vrátil domov.

Uprostred obce stojí greckokatolícky kostolík. Bol ohradený múrom. Kostol bol 9m dlhý a 6m široký. Nemal chór ani sakristiu. Na jeho západnej strane bol vchod, nad ktorým je veža, zbitá z dosák .Bol zasvätený ku cti sv. Kríža. Mal dva zvony.

Symboly obce

Erb obce tvorí :

V modrom štíte na zelenej pažiti medzi troma a troma zlatými vyrastajúcimi bezostými  priklonenými klasmi zlaté osemspicové koleso, to všetko prevýšené dvoma striebornými kosákmi so zlatými prekríženými rokoväťami.

VLAJKA OBCE :

Pozostáva zo siedmich pruhov vo farbách bielej, modrej, žltej, zelenej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Symboly obce Seniakovce sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou S–377/2007

Symboly štátu

Štátne symboly Slovenskej republiky

Štátne symboly Slovenskej republiky, ktorými sú štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna,

Štátny znak Slovenskej republiky

Štátny znak Slovenskej republiky tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž, vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia.  Driek a ramená kríža sú na koncoch rozšírené a vhĺbené, vrchy sú oblé.

Štátna vlajka Slovenskej republiky

Štátna vlajka Slovenskej republiky  sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov – bieleho, modrého a červeného, rovnakej šírk

y, usporiadaných pod sebou. Na prednej polovici listu štátnej vlajky je umiestnený štátny znak. Štátny znak na štátnej vlajke je rovnako vzdialený od horného, predného a spodného okraja štátnej vlajky a jeho výška sa rovná polovici výšky štátnej vlajky. Na styku štítu s inou ako bielou farbou je biely lem, široký jednu stotinu dĺžky štátnej vlajky. V štátnom znaku na štátnej vlajke sa nepoužíva žiadna obrysová linka. Pomer strán štátnej vlajky je 2:3. 

 Štátna pečať Slovenskej republiky

 Štátna pečať Slovenskej republiky  je okrúhla. V jej strede je vyobrazený štátny znak, pričom farby znaku sú vyznačené heraldickým šrafovaním. Okolo štátneho znaku je do kruhu umiestnený nápis (kruhopis) Slovenská republika. V dolnej časti kruhopisu štátnej pečate je lipový lístok. Priemer štátnej pečate je 45 mm.  Štátna pečať sa používa na originál listiny ústavy a ústavných zákonov Slovenskej

Štátna hymna Slovenskej republiky

Štátnou hymnou Slovenskej republiky  sú prvé dve slohy piesne      

Nad Tatrou sa blýska.

NAD TATROU SA BLÝSKA

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.
Zastavme ich, bratia, veď sa ony stratia,

Slováci ožijú.

To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo,
ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.

ďalšie slohy hymnickej piesne:

Už Slovensko vstáva,
putá si strháva,
hej, rodina milá –
hodina odbila,
žije matka sláva!

Ešte jedle rastú
na krivánskej strane.
Kto jak Slovák cíti,
nech sa šable chytí
A medzi nás stane.

Fotogaléria: História

/album/fotogaleria-historia/obrazok-008-jpg/
/album/fotogaleria-historia/obrazok-006-jpg/
/album/fotogaleria-historia/obrazok-007-jpg/
/album/fotogaleria-historia/obrazok-010-jpg/

Obec

Táto stránka  je pripravovaná tak, aby čo najlepšie slúžila občanom obce, návštevníkom obce ako aj širokej verejnosti. Návštevníci tejto stránky tu nájdu základné informácie o našej obci, jej histórií aj súčasnosti . Občania obce tu nájdu základné informácie o obci, Všeobecne záväzné nariadenia platné v obci Seniakovce, sadzobník správnych poplatkov, vzory žiadostí o stavebné povolenia ,informácie o vývoze komunálneho odpadu, vyhlášky a nariadenia, správy o dianí v obci, zákony a ďalšie dôležité informácie. Veríme, že stránka splní svoj účel a bude slúžiť občanom aj návštevníkom obce Seniakovce. Privítame nápady, pripomienky, rady ale aj pomoc občanov našej obce pri tvorbe a spravovaní našej stránky.

O nás

Obec Seniakovce leží v Košickej kotline v doline Torysy. Nadmorská výška v strede obce je 206 m nad morom. Odlesnený povrch rovinatého chotára tvoria štvrtohorné náplavy Torysy. Má nivné oglejené a ilimerizované pôdy. V obci je kultúrny dom ,obecný úrad a hasičská zbrojnica. Uprostred obce stojí greckokatolícky kostolík zasvätený svätému Cyrilovi a Metodovi.  Podnikajú tu živnostníci v oblasti služieb. Poľnohospodársku pôdu obhospodaruje: PD Budimír, PD Lemešany, a. s., súkromne hospodáriaci roľník a ostatní občania. Obec má predpoklady na rozvoj malého a stredného podnikania, vidieckej turistiky, agroturistiky založenej na miestnych špecifikách, kultúrnom a prírodnom dedičstve. V obci je vybudovaný obecný vodovod, je splynofikovaná.

Prvá písomná zmienka: z roku 1289
Kraj: Prešovský

Okres: Prešov
Pošta: Lemešany PSČ 082 03
Počet obyvateľov: 160
Počet domov: 71
Pamiatkové objekty: kostol sv. Cyrila a Metoda
Dopravné spojenie: frekventované spojenie z Prešova a Košíc

GPS súradnice – zemepisná šírka:     48.8261 N

                                                         48°49’33.96″ N

                         zemepisná dĺžka:     21.3028 E

                                                         21°18’10.08″ E